MFK - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro poskytování on-line služeb.

Definice pojmů

 • Poskytovatel
  Poskytovatelem je míněna společnost ECNECIL s.r.o., IČ 031 65 914, sídlem Praha - Stodůlky, Lýskova 2072/55, PSČ 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 227920, dále jen „Poskytovatel“.

 • Uživatel
  Uživatelem je fyzická osoba, které byly Poskytovatelem na základě elektronické registrace zaslány přístupové údaje k nabídce služeb na doméně app.mfksystem.com.

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto Obchodní podmínky (dále jen Podmínky) definují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

 2. Uzavření smlouvy
  • Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem se považuje za uzavřenou okamžikem uhrazení Uživatelem odeslané elektronické objednávky. Současně tím Uživatel projevuje souhlas s těmito Podmínkami.

 3. Předmět smlouvy
  • Předmětem smlouvy je právo Uživatele, získat přístup k objednaným a uhrazeným internetovým službám nabízených Poskytovatelem na doméně mfksystem.com.

 4. Podmínky plnění Poskytovatele
  • Plnění poskytovatele je dostupné v elektronické formě na internetových stránkách app.mfksystem.com, po uvedení přihlašovacích údajů Uživatele. Náklady na datové přenosy mezi servery Poskytovatele a koncovým zařízením uživatele nese Uživatel.

  • Podmínkou využívání služeb Uživatelem je používání internetového prohlížeče Google Chrome, nebo Firefox a připojení k internetu. K ověření technické dostupnosti pro uživatele slouží ukázková videa.

  • Při přístupu za použití mobilních zařízení (např. smartphone, tablet) nemusí být dostupné všechny funkce.

 5. Práva a povinnosti Uživatele
  1. Uživatel má právo využívat objednané a uhrazené služby nabízené Poskytovatelem na doméně app.mfksystem. Uživatel prohlašuje, že si před odesláním objednávky Objednatelem otestoval, že mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje jeho kvalitu. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

  2. Odstoupení od smlouvy.
   Uživatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail adresu: support@mfki.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje, dále uvede číslo účtu, na který požaduje zaslat peníze a připojí kopii dokladu o zaplacení.
   Odstoupení Uživatele od smlouvy má účinek jen vůči plnění do budoucna (nikoli ve vztahu k již plnění řádně poskytnutému). Uživatel má nárok na vrácení poměrné části jím uhrazené ceny připadající na plnění vadné, nebo neuskutečněné. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od data doručení e-mailu s Prohlášením o odstoupení od smlouvy.

  3. Reklamace
   Nabyvatel je povinen oznámit jím zjištěné vady Díla Poskytovateli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
   Případné reklamace může Uživatel vznést kdykoli elektronickou formou prostřednictvím e-mailu na adresu support@mfki.cz. V oznámení Uživatel uvede popis zjištěných vad a okolností, za nichž k projevení vad dochází. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.

  4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) které slouží k autorizaci přístupu k objednaným službám. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

  5. Uživatel bere na vědomí, že jemu zpřístupněný obsah je autorským dílem a podléhá ochraně autorských práv dle Zákona č. 121/2000 Sb.

  6. Uživatel se zavazuje zdržet veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line služeb.

 6. Práva a povinnosti Poskytovatele
  1. Poskytovatel má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednaným a uhrazeným službám do 5-ti pracovních dnů po obdržení celé úhrady bankovní účet.

  2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line službám za předpokladu, že Uživatel porušil některou z povinností uvedených v odstavci 5. těchto podmínek.

  3. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

  4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

 7. Závěrečná ustanovení
  1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

  2. Smluvní strany výslovně sjednaly, že předmětem této smlouvy není jakékoliv přenesení podnikatelského rizika Uživatele na Poskytovatele. Poskytovatel neručí za nevhodnost postupů Uživatele ve vztahu k užití poskytovaných služeb.

  3. Poskytovatel nezaručuje, že jakékoli postupy či informace prezentované v rámci poskytovaných služeb budou fungovat i v případě Uživatele. Míra úspěchu je vždy závislá na mnoha proměnných, především na schopnostech Uživatele, jeho talentu, vědomostech, píli a snaze; tyto proměnné se liší osobnost od osobnosti, vycházejí z individuality Uživatele a nelze proto ve všech případech garantovat výsledek.

  4. Veškerá očekávání, předpovědi a výhledy do budoucna učiněné na stránkách Poskytovatele a jím sdělené nejsou závazným příslibem, ale pouze jeho názorem, vybudovaným na dosavadních znalostech a zkušenostech. V každém případě a za všech okolností je Uživatel sám plně odpovědný za své činy, včetně způsobu využití informací získaných od Poskytovatele. Vzniknou-li z rozhodnutí Uživatele jakékoli škody či újmy, Poskytovatel za ně neodpovídá.

  5. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci služeb Poskytovatele slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé získané informace aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí Uživatele a jejich případné následky. Ustanovení §2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

  6. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

  7. Vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

  8. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem (adresa support@mfki.cz) a Uživatelem (adresa uvedená a spravovaná Uživatelem v jeho profilu) probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

  9. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2016. Poskytovatel si vyhrazuje je kdykoliv změnit. O změně Podmínek bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím jejich účinnosti a bude mu dána možnost smlouvu včas vypovědět.

V Praze dne 1.10.2016